Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20382/2020
01-06-2020
16-06-2020
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Q3D: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
82501

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος. Απαιτείται τίτλος σπουδών όπου να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος για τον βαθμό ή αναλυτική βαθμολογία.

(βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πληροφορική με εξειδίκευση στο Λογισμικό. Απαιτείται τίτλος σπουδών όπου να αναγράφεται ο βαθμός διπλώματος. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος για τον βαθμό ή αναλυτική βαθμολογία.

(μέσος όρος στα μαθήματα ή βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου).

(βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εμπειρία σε επεξεργασία, ανάλυση και απόδοση νέφους 3Δ σημείων ή άλλων δεδομένων που έχουν προκύψει από ψηφιοποίηση 3Δ αντικειμένων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

(αριθμός μηνών) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Δημοσιεύσεις σε θέματα επεξεργασίας, ανάλυσης και απόδοσης νέφους 3Δ σημείων ή άλλων δεδομένων που έχουν προκύψει από ψηφιοποίηση 3Δ αντικειμένων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 10, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Επεξεργασία, ανάλυση, αποτίμηση και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλου όγκου που συλλέχθηκαν με διάφορες συσκευές από εκτυπούμενα 3Δ αντικείμενα (μέρος του παραδοτέου Π4.3)

e-max.it: your social media marketing partner