Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18510/2020
15-05-2020
01-06-2020
ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΤΡΙΣΥΣΤΑΔΙΚΑ ΤΡΙΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
82783

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής/Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη ή/και Μηχανική Προηγμένων Υλικών από ΑΕΙ της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ή κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) από ΑΕΙ της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής τουλάχιστον πενταετούς κύκλου προπτυχιακών σπουδών συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Χαρακτηρισμός Πολυμερών σε διάλυμα ή/και τήγμα με αντίστοιχες τεχνικές χαρακτηρισμού

ON/OFF

Γνώση χειρισμού, χρήσης και εργασίας σε πειραματικό εργαστήριο για τουλάχιστον δύο (2) έτη

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση μεθόδων ελεγχόμενου πολυμερισμού και γνώση των μεθόδων “εμβολιασμού από ή/και εμβολιασμού σε” δραστικές επιφάνειες

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

 • ΕΕ1- Project Management
 • 1.1. Project reports per 6 month intervals (total 6-month reports: 5)
 • 1.2. Analytical Intermediate Project Report: Μ15
 • 1.3. Analytical Final Project Report: Μ30
 • ΕΕ2- Polymer Synthesis and Molecular Characterization
 • 2.1. Synthesis protocols for samples PB1,4-b-PS-b-PDMS and PB1,2-b-PS-b-PDMS: Μ12
 • 2.2. Synthesis protocols for samples PS-b-PB1,4-b-PDMS and PS-b-PB1,2-b-PDMS: Μ12
 • 2.3. Synthesis protocols for samples PS-b-PDMS, PS-OH and PDMS-OH: Μ15
 • ΕΕ3- Chemical Modification of ΡΒ Block into ΡΒ-ΟΗ, Characterization of the Modified Materials and Adsorption / Grafting into Various Surfaces
 • D.3.1. Modification protocols for the samples bearingPB1,4 and PB1,2 respectively: Μ18
 • D.3.2. Characterization results and modification justification: Μ21
 • D.3.3. Substrate and/or surface choice as well as control of homogeneous deposition with high degree of order and thin film thickness control: Μ24
 • ΕΕ4- Characterization in Solution and in Bulk (Films and Thin Films) of the Precursors and the Modified Terpolymers
 • 4.1. Characterization protocols of all materials in solution and in bulk: Μ24
 • 4.2. Characterization protocols of the final materials in bulk (thin films): Μ30
 • ΕΕ5- Publication and Dissemination of the Project Results
 • D.5.1. Research presentation in at least two (2) international conferences in the form of oral and/or poster presentation: Μ30
 • D.5.2. Submission and acceptance of at least three (3) publications in high impact factor scientific journals: Μ30
e-max.it: your social media marketing partner