Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18396/2020
14-05-2020
29-05-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries (SMARTiMONY)
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα με συναφές με το γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Πολιτισμού, Τουριστικό Σχεδιασμό, Πολιτιστική Επικοινωνία, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» ή άλλου ισοδύναμου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Πολιτισμό/ Τουρισμό ή άλλου ισοδύναμου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πτυχίο Ανθρωπιστικών Επιστημών ΠΕ ή άλλου ισοδύναμου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό ομάδας έργου πολιτισμού

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία από συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά & αναπτυξιακά έργα

Εμπειρία

·       Έως 1 έτος: 5 μόρια

·       1-3 έτη: 10 μόρια

·       3-5 έτη: 15 μόρια

·       >5 έτη: 20 μόρια

Συναφής με το αντικείμενο του έργου Ερευνητική δραστηριότητα (συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά/ διεθνή συνέδρια/κεφάλαια βιβλίων)

·         1 μονάδα για κάθε συναφή δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και

·         0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές συναφείς δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

Μέγιστη μοριοδότηση 20 μόρια

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Καλή: 5 μόρια

Πολύ καλή: 10 μόρια

Άριστη: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στη διοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια δυο (2) μελετών επίσκεψης σε Άρτα και Ηγουμενίτσα με στόχο τη δημιουργία του τουριστικού κινήτρου επίσκεψης και τη δημιουργία της ποιοτικής τουριστικής εμπειρίας. Συμβολή στη δημιουργία δέκα (10) «Δηλώσεων Σημαντικότητας», που θα τεκμηριώνουν την αξία επιλεγμένων μνημείων στην περιοχή προκειμένου να δημιουργηθεί η διασυνοριακή «Βιωματική Πολιτιστική Διαδρομή»», η οποία αποσκοπεί να καταστεί ως κύριο κίνητρο του τουριστικού ταξιδιού στην διασυνοριακή περιοχή (WP3). Συμβολή στο πιλοτικό σχέδιο πολιτιστικής ανάπτυξης για την περιοχή της Άρτας μέσω της δημιουργίας μιας καινοτόμου βιωματικής εμπειρίας στα επιλεγμένα μνημεία, με στόχο να προσδιοριστεί μια σειρά από επιθυμητές εμπειρίες και χρήσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τεκμηρίωση πηγών, επεξεργασία κειμένων και αρχείων για την ηλεκτρονική αποτύπωση και διάθεση της «Βιωματικής Πολιτιστικής Διαδρομής» σε μορφή πολυμεσικού βιβλίου και δημιουργία 10 πολυμεσικών αφηγήσεων ανά επιλεγμένο μνημείο με στόχο την πρόταση προστιθέμενης αξίας για την παραγωγή και διανομή της πολιτιστικής βιωματικής εμπειρίας στην περιοχή παρέμβασης. Συμβολή στη δημιουργία του σήματος ποιότητας για την πολιτιστική επικοινωνία για την παραγωγή οπτικοακουστικών αφηγημάτων (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner