Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18359/2020
14-05-2020
29-05-2020
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΠΟ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ (POLYCONF)
82727

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1.    Πτυχίο Φυσικού τμήματος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

2.    Βαθμός Πτυχίου

Χ 10

3.    Εμπειρία στον χαρακτηρισμό Διηλεκτρικών ιδιοτήτων πολυμερών

Μήνας x 10 με μέγιστο το 100

4.    Εμπειρία στο χαρακτηρισμό Θερμικών ιδιοτήτων πολυμερών

Μήνας x 10 με μέγιστο το 100

5.    Γνώση της φυσικής πολυμερών υλικών

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

«Μελέτη της δυναμικής πολυμερών υπό διδιάστατο περιορισμό (σε νανο-πορώδη αλουμίνα) με χρήση διηλεκτρικής φασματοσκοπίας και διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης».

e-max.it: your social media marketing partner