Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18016/2020
08-05-2020
25-05-2020
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems.
60460

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής, τμήματος φυτικής παραγωγής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στην   εδαφολογία και τη διαχείριση εδαφικών πόρων.

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MS-Office και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)

ON/OFF

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου (Γ2)

ON/OFF

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1-3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3-5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1-3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3-5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

Γνώση Ιταλικής γλώσσας

Άριστη γνώση (Γ2): 25 μόρια

Πολύ καλή γνώση (Γ1): 20 μόρια

Καλή γνώση (B2): 15 μόρια

Μέτρια γνώση (Β1): 10 μόρια

Βασική γνώση (Α2): 5 μόρια

Εμπειρία σχετικά με τη χρήση και αξιολόγηση DSS με σκοπό την παροχή συμβουλών άρδευσης.

Η ύπαρξη εμπειρίας βαθμολογείται με 25 μόρια

Εμπειρία σχετικά με την υποστήριξη ή/και εκπαίδευση χρηστών DSS παροχής συμβουλών άρδευσης

Η ύπαρξη εμπειρίας βαθμολογείται με 25 μόρια

Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη διαχείριση υδάτων και άλλων εισροών και εκροών στη γεωργία.

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

   

Εμπειρία στη χρήση αισθητήρων μέτρησης αγρομετεωρολογικών παραμέτρων που σχετίζονται με την άρδευση (παράμετροι υπολογισμού εξατμισοδιαπνοής αναφοράς, βροχόπτωσης και εδαφικής υγρασίας) και ανάλυσης σχετικών χρονοσειρών

Η ύπαρξη εμπειρίας βαθμολογείται με 25 μόρια

Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση).

Έως 1: 5 μονάδες

Έως 2: 10 μονάδες

Έως 3: 15 μονάδες

Άνω των 3: 20 μονάδες

Γεωπόνος με εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης άρδευσης με αντικείμενο τη προσφορά υπηρεσιών διοικητικής εργασίας και διαχείρισης στο πλαίσιο του έργου καθώς και χρήσης DSS με σκοπό την παροχή συμβουλών άρδευσης. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας WP1 και WP3. Συμμετοχή στα παραδοτέα: D1.1.2: Staff, >2 years experience in implementation of crossborder cooperation projects. Full time occupation for provision of assistance regarding the implementation of LP and partner level project management activities, D3.1.4: Software improvements (code validation, response time etc). Upgrade of the DSS, incorporation of the new DSS model, weather monitoring and forecast data, static irrigation schedule, soil analysis registration and fertigation utilities. Operation evaluation. Συμμετοχή στις συναντήσεις έργου και σε ενέργειες προβολής εντός και εκτός περιοχής παρέμβασης του προγράμματος στο πλαίσιο του παραδοτέου D1.1.2: Project management activities.

e-max.it: your social media marketing partner