Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17760/2020
07-05-2020
22-05-2020
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
82431

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Κάτοχος Διπλώματος Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος

(βαθμός πτυχίου 5-10) x 2,5

(μέγιστη βαθμολογία 25)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 2,5

(μέγιστη βαθμολογία 25)

Συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την υλοποίηση συστημάτων κλιμακώσιμης και υψηλά διαθέσιμης επεξεργασίας δεδομένων (απαιτείται έγγραφο από τον φορέα υλοποίησης από το οποίο να προκύπτει το αντικείμενο και η διάρκεια συμμετοχής στην ομάδα έργου)

(αριθμός μηνών) x 6

(μέγιστη βαθμολογία 25)

Συμμετοχή στην ανάπτυξη μεγάλων προγραμματιστικών project (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα)

(αριθμός project) x 5

(μέγιστη βαθμολογία 25)

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος κλιμακώσιμης και υψηλά διαθέσιμης επεξεργασίας ροών δεδομένων (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2: Ανάπτυξη Υποσυστημάτων)

e-max.it: your social media marketing partner