Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17441/2020
05-05-2020
20-05-2020
ΚΟΝΤΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
ONCORECORDS: ΈΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
82397

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε συναφές αντικείμενο με την επεξεργασία εικόνων και σημάτων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και την διδακτορική διατριβή).

ON/OFF

Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης (εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κρίνεται με βάση το βιογραφικό ή/και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

Μήνες x 1 με μέγιστο 30

Εμπειρία στις Γλώσσες Προγραμματισμού C, Python, Matlab (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων (πλήρους άρθρου) και σε επιστημονικά περιοδικά σε συναφές αντικείμενο με την επεξεργασία εικόνων και σημάτων.

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 15

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

 

A1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

A2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων. Ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer. Επικύρωση των αποτελεσμάτων σε πραγματικές συνθήκες (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ12, ΕΕ13 και ΕΕ17).

e-max.it: your social media marketing partner