Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16928/2020
30-04-2020
18-05-2020
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82349

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ή ON/OFF

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης-Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπή ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ON/OFF

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, ή Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού/Κοινωνικής Εργασίας.

ON/OFF

Βεβαίωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), σύμφωνα με το ν. 4488/2017.

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου C1

ON/OFF

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένου, β) Υπολογιστικά φύλλα, γ) Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

ON/OFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποδεδειγμένη Εργασία σε δομές Στήριξης

(Μήνες Εμπειρίας) x 3 (Μέγιστη βαθμολογία 36)

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα

Επίπεδο C2 : 30

Επίπεδο C1 : 20

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα, θα γίνουν δεκτοί και θα αξιολογηθούν υποψήφιοι με τα παρακάτω προσόντα:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF

Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν. 991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει] ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ON/OFF

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου, ή Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου C1

ON/OFF

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένου, β) Υπολογιστικά φύλλα, γ) Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

ON/OFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με το αντικείμενο της θέσης

25

Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης

50

Αποδεδειγμένη Εργασία σε δομές Στήριξης

(Μήνες Εμπειρίας) x 3 (Μέγιστη βαθμολογία 36)

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα

Επίπεδο C1 ή ανώτερο: 15

  1. Αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών και ψυχοκοινωνική εκτίμηση των ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ.
  2. Οργάνωση δράσεων στήριξης ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ καθώς και του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές του ιδρύματος, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.), και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.
e-max.it: your social media marketing partner