Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23550/2013
18-12-2013
13-01-2014
Αναπληρωτής Καθηγητής/Παύλος Κασσωμένος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (GRECO-RISKS)
81239

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

15

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την μετεωρολογία ή την κλιματολογία

15

Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με την ολοκληρωμένη αποτίμηση περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την μετεωρολογία ή την κλιματολογία

15

Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο το περιβάλλον

15

Συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή/και παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια

10

Γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

10

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

10

Γνώση εφαρμογών πληροφορικής (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, internet)

5

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση Γαλλικής γλώσσας

5

  • «Συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων και εισαγωγή τους σε βάση δεδομένων Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)»
  • «Υποστήριξη στη συγγραφή των τεχνικών εκθέσεων του έργου»
  • «Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου»
  • «Συμμετοχή στη διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων»
e-max.it: your social media marketing partner