Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23548/2013
18-12-2013
10-01-2014
Καθηγητής Φίλιππος Πομώνης
Τεχνολογίες παραγωγής Βιοκαυσίμων (Βιοντίζελ) στην Ήπειρο (Βιοήπειρος)
80820

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Χημικός

30

Μεταπτυχιακός σπουδαστής Χημείας

30

Εμπειρία σε ανάλυση δειγμάτων με αέρια χρωματογραφία

30

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση Αγγλικών

10

  • «ΠΕ.5: Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών  εργαστηριακά παραχθέντος biodiesel σε σχέση με  εμπορικό diesel και πίνακες  με συγκριτικές τιμές ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών – Εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης 1 και αμοιβή 1.000 Ευρώ.
  • ΠΕ.6: Πιλοτική παραγωγή biodiesel με βάση τα βέλτιστα αποτελέσματα του ΕΕ.3.
    και  Πίνακες με τις συνθήκες μετεστεροποίησης του ελαίου των 3 παραπάνω φυτών.   

– Εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης 6 και αμοιβή 6.000 Ευρώ.

  • ΠΕ.7: Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων του πιλοτικά παραχθέντος biodiesel σε σχέση με το εμπορικό diesel και Πίνακες με συγκριτικές τιμές ποιοτικών χαρακτηριστικών– Εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης 1 και αμοιβή 1.000 Ευρώ.
e-max.it: your social media marketing partner