Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4735/2020
31-01-2020
17-02-2020
Ιωάννη Φούντο
ΕΞΕΥΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (EXPLORAL)
82333

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Α1. Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) (μέγιστη βαθμολογία 10)

Α2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική

βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) (μέγιστη βαθμολογία 10)

   

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Β1. Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή,  χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Β2. Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης: ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, πολυμέσα, διαχείριση πολυτροπικών δεδομένων και γραφικά (με βάση το βιογραφικό).

(αριθμός έργων) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)

Β3. Συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα (δεν συμπεριλαμβάνονται έργα που υπολογίζονται στο κριτήριο Β2) (με βάση το βιογραφικό).

(αριθμός έργων) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

 

μέρος του Παραδοτέου D5.1.2 (Interactive map and mobile application connection to the content of the Digital Library):  Enhance content with three high-resolution 360 photos per location and tag videos with the respective GEO coordinates.

e-max.it: your social media marketing partner