Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22453/2013
09-12-2013
20-12-2013
Επίκουρος Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
81057

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ στην πληροφορική ή συναφές αντικείμενο

20

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού ασφαλούς μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων (ή ισοδύναμη εκπαίδευση)

15

Εμπειρία στην πειραματική αξιολόγηση απόδοσης λογισμικού συστημάτων αποθήκευσης

15

Προγραμματισμός σε C/C++, Java, HTML/Javascript και σύστημα Linux

10

Βεβαίωση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας

5

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

«Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακής αποθήκης δεδομένων» και ειδικότερα

«Ανάπτυξη και έλεγχος ποιότητας λογισμικού συστήματος/εφαρμογής για αποθήκευση/προσπέλαση επιστημονικών ιστορικών δεδομένων»

e-max.it: your social media marketing partner