Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22450/2013
09-12-2013
20-12-2013
Επίκουρος Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
81057

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ στη φυσική

10

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη μετεωρολογία/κλιματολογία

10

Διδακτορικό δίπλωμα στην μετεωρολογία/κλιματολογία

20

Εμπειρία στη μελέτη και πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινόμενων τεκμηριωμένη με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων

10

Εμπειρία στη χρήση στατιστικής και ιδιαιτέρως πολυμεταβλητών μεθόδων τεκμηριωμένη με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων

10

Εμπειρία σε ανάπτυξη/χρήση λογισμικού επιστημονικών υπολογισμών (Fortran/C)

10

Βεβαίωση γνώσης αγγλικής γλώσσας

10

Εμπειρία συμμετοχής σε συναφή ερευνητικά προγράμματα

20

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

«Βαθμονόμηση και έλεγχος εγκυρότητας μοντέλων κινδύνου πυρκαγιών στην περιοχή εφαρμογής»

e-max.it: your social media marketing partner