Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22126/2013
04-12-2013
19-12-2013
Καθηγητής Αλέξανδρος Μπερής
MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική
81058

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάτοχος πτυχίου ιατρικής με  ειδικότητας Ορθοπαιδικής

Βαθμός πτυχίου x 10

Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο που άπτεται της Μικροχειρουργικής

500

Εμπειρία στην οργάνωση Μικροχειρουργικών Σεμιναρίων

200

Εμπειρία ως Reviewer/Editorial Board σε διεθνή Μικροχειρουργικά περιοδικά

200

Δημοσιότητα έργου και προώθηση αποτελεσμάτων (infodays), Ανάλυση απαιτήσεων, Αξιολόγηση λογισμικού, Δημιουργία Εκπαιδευτικών Σεναρίων/Συγκέντρωση Υλικού για Προσομοίωση επεμβάσεων, για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) και για την ψηφιακή βιβλιοθήκη του έργου, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας (Σεμινάρια και Εμβομάδες Μικροχειρουργικής σε Ελλάδα και Ιταλία)

e-max.it: your social media marketing partner