Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21216/2013
22-11-2013
09-12-2013
Αναπληρωτής Καθηγητής Ελευθέριος Λοιδωρίκης
Graphene-Driven Revolutions in ICT And Beyond (GRAPHENE)
81205

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δίπλωμα Μηχανικού (Επιστήμης Υλικών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συναφές, 5 έτη σπουδών) ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Επιστήμης Υλικών ή συναφές) με επιπρόσθετη επιτυχή παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων ενός έτους σε συναφές Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (4+1 έτη σπουδών)

40

Προσωπική συνέντευξη με αξιολόγηση επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου

20

Συστάσεις (ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στην άιτησή του τα ονόματα και στοιχεία δύο ερευνητών ή/και καθηγητών που μπορούν να δώσουν συστάσεις και να αξιολογήσουν την ερευνητική του επάρκεια)

15

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

5

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους

5

 

 

Μελέτη και προσομοίωση των φωτονικών ιδιοτήτων του γραφενίου, της αλληλεπίδρασής του με μεταλλικές νανοδομές και ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες, και της εφαρμογής του σε οπτοηλεκτρονικές και πλασμονικές εφαρμογές όπως φωτοανιχνευτές, βιοαισθητήρες και φωτονικά κυκλώματα στις φασματικές περιοχές απο THzμέχρι ορατό και UV

e-max.it: your social media marketing partner