Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21289/2019
11-06-2019
26-06-2019
Γεώργιο Καψάλη
Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
82332
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή     ON/OFF
Α. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
B. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στη Διοίκηση Οργανισμών ή/και Επιχειρήσεων (MBA) ή ισότιμο της αλλοδαπής. Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Γ. Τουλάχιστον δέκα (10) έτη τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία από κτήσεως πτυχίου, στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Δ. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Εμπειρία στην εκπόνηση εγχειριδίων διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

• 20 μόρια (έως και 2 εγχειρίδια)

• 50 μόρια (από 2 έως και 4 εγχειρίδια)

• 80 μόρια (άνω των 4 εγχειριδίων)

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2: Θεματικές ενότητες συνέντευξης: Επίπεδο σπουδών, εμπειρίας και ικανότητας των υποψηφίων. Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του έργου.

Μη Γνώστης : 0

Ενδιάμεσο επίπεδο : 10

Ικανός : 20

Συμμετοχή στην εκπόνηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Έργου (Project Management Handbook) με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση του Έργου, μέσω της περιγραφής των επιμέρους διαδικασιών, που θα εφαρμόζονται από τους εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (συμμετοχή στο Παραδοτέο D1.1.2 «Εκπόνηση εγχειρίδιου διαχείρισης Έργου»). Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου θα πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα ακόλουθα:

  • Αντικείμενο και στόχοι του Έργου
  • Εταιρικό σχήμα και κατανομή εργασιών
  • Υλοποίηση των δράσεων του έργου (πακέτα εργασίας, προϋπολογισμός και χρονοπρογραμματισμός)
  • Εργαλεία διαχείρισης έργου
  • Εργαλεία και μέθοδοι επικοινωνίας του εταιρικού σχήματος
  • Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των θέσεων ευθύνης ανά εταίρο
  • Τρόπος παρακολούθησης και απολογισμού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  • Ροή χρηματοδότησης
  • Διαδικασίες ελέγχου ποιότητας
  • Υποστηρικτικά έγγραφα και τήρηση αρχείου Έργου.
e-max.it: your social media marketing partner