Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20574/2013
13-11-2013
27-11-2013
Επίκουρος Καθηγήτρια Βασιλική Μπούμπα
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
81085

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημείας

Βαθμός Πτυχίου Χ 10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Αναλυτική Χημεία

50

Εμπειρία στο Αντικείμενο του έργου

Ανθρωπομήνες Χ 15

Εμπειρία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο

Ανθρωπομήνες Χ 3

Γνώση αγγλικής γλώσσας

10

Εμπειρία στην στατιστική επεξεργασία ερευνητικών αποτελεσμάτων

10

- σχεδιασμός πειραμάτων: ανασκόπηση βιβλιογραφίας (ιδιότητες των προς προσδιορισμό ενώσεων, μέθοδοι απομόνωσης / προσδιορισμού) [ΠΕ1],

- συμμετοχή στην δημιουργία πρωτοκόλλου εργασίας [ΠΕ2],

- διενέργεια πειράματος (φάση Ι): ανάπτυξη/εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού των υπό μελέτη φαρμάκων [ΠΕ3],

- συμμετοχή στον: κλινικό / εργαστηριακό έλεγχο - δειγματοληψία βιολογικών υλικών [ΠΕ4],

- διενέργεια πειράματος (φάση ΙΙ): μέτρηση επιπέδων αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωτικών ουσιών στον ορό των ψυχιατρικών ασθενών [ΠΕ5],

- συμμετοχή στην ανάλυση αποτελεσμάτων [ΠΕ6],

- συμμετοχή στη δημοσιότητα – διάχυση αποτελεσμάτων [ΠΕ7].

e-max.it: your social media marketing partner