Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20573/2013
13-11-2013
27-11-2013
Επίκουρος Καθηγήτρια Βασιλική Μπούμπα
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
81085

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημείας

Βαθμός Πτυχίου Χ 10

Εμπειρία στην Αναλυτική Χημεία ή στην Κλινική Χημεία

Ανθρωπομήνες Χ 15

Εμπειρία στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

30

Διδακτορική Διατριβή στο γνωστικό αντικείμενο του έργου

50

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση αγγλικής γλώσσας

30

Εμπειρία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο

Ανθρωπομήνες Χ 3

- συμμετοχή στην δημιουργία πρωτοκόλλου εργασίας [ΠΕ2],

- διενέργεια πειράματος (φάση Ι): ανάπτυξη/εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού των υπό μελέτη φαρμάκων [ΠΕ3],

- διενέργεια πειράματος (φάση ΙΙ): μέτρηση επιπέδων αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωτικών ουσιών στον ορό των ψυχιατρικών ασθενών [ΠΕ5],

- συμμετοχή στην ανάλυση αποτελεσμάτων [ΠΕ6],

- συμμετοχή στη δημοσιότητα – διάχυση αποτελεσμάτων [ΠΕ7]

e-max.it: your social media marketing partner