Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17773/2019
14-05-2019
29-05-2019
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems
60460
ΘΕΣΗ IR2MA_10:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Γεωπονίας (Πανεπιστημίου) ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με την άρδευση με θρεπτικά διαλύματα και την εξάρτηση από άμεσα μετρήσιμες παραμέτρους όπως pΗ ή/και ηλεκτρική αγωγιμότητα ON/OFF
Εμπειρία στην άρδευση με θρεπτικά διαλύματα ON/OFF
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται ON/OFF

 

ΘΕΣΗ IR2MA_10:
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση (Γ2): 10 μόρια

Πολύ καλή γνώση (Γ1): 8 μόρια

Καλή γνώση (B2): 6 μόρια

Μέτρια γνώση (Β1): 4 μόρια

Βασική Γνώση (Α2): 2 μόρια

Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα

Έτη εμπειρίας 1 εώς 5: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 6-10: 20 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 10: 30 μόρια

Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση)

Από 1 εώς 10: 10 μόρια

Από 11 εώς 20: 20 μόρια

Άνω των 20: 30 μόρια

Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων σε αντικείμενα συναφή με το έργο και τη θέση

Έτη εμπειρίας 1-5: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 6-10: 20 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 10: 30 μόρια

Γεωπόνος - ειδικός επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία στην άρδευση με θρεπτικά διαλύματα με αντικείμενο σύμβασης τη προσφορά υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου σε θέματα που αφορούν άρδευση με θρεπτικά διαλύματα και η συμμετοχή σε απαιτούμενες από το έργο δράσεις διαχείρισης (αναφορές, συναντήσεις) και ενέργειες προβολής του φυσικού αντικειμένου. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας WP3. Συμμετοχή στο παραδοτέο: D3.1.4: Software improvements (code validation, response time etc). Upgrade of the DSS, incorporation of the new DSS model, weather monitoring and forecast data, static irrigation schedule, soil analysis registration and fertigation utilities. Operation evaluation. Συμμετοχή σε απαιτούμενες από το έργο δράσεις διαχείρισης (αναφορές, συναντήσεις) και ενέργειες προβολής του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο του παραδοτέου D3.1.5 Traveling for mainstreaming efficient practices

e-max.it: your social media marketing partner