Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17763/2019
14-05-2019
29-05-2019
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems
60460
ΘΕΣΗ IR2MA_08:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Γεωπονίας (Πανεπιστημίου) ON/OFF
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Υδρολογία και την Διαχείριση Υδατικών Πόρων ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με προσομοίωση του συστήματος έδαφος φυτό ατμόσφαιρα στο πλαίσιο αρδεύσεων ON/OFF
Εμπειρία στην ανάπτυξη, χρήση & αξιολόγηση συλλογικών πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση άρδευσης ON/OFF
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται ON/OFF

 

ΘΕΣΗ IR2MA_08:
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση (Γ2): 10 μονάδες

Πολύ καλή γνώση (Γ1): 8 μονάδες

Καλή γνώση (B2): 6 μονάδες

Μέτρια γνώση (Β1): 4 μονάδες

Βασική Γνώση (Α2): 2 μονάδες

Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα

Έτη εμπειρίας 1 έως 5: 10 μονάδες

Έτη εμπειρίας 6-10: 20 μονάδες

Έτη εμπειρίας άνω των 10: 30 μονάδες

Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση)

Από 1 έως 10: 10 μονάδες

Από 11 έως 20: 20 μονάδες

Άνω των 20: 30 μονάδες

Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων σε αντικείμενα συναφή με το έργο και τη θέση

Έτη εμπειρίας 1-5: 10 μονάδες

Έτη εμπειρίας 6-10: 20 μονάδες

Έτη εμπειρίας άνω των 10: 30 μονάδες

Γεωπόνος - Ειδικός Επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία  στην ανάπτυξη, χρήση & αξιολόγηση συλλογικών πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση άρδευσης με αντικείμενο σύμβασης τη προσφορά υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου σε θέματα που αφορούν ορθολογική διαχείριση της άρδευσης των καλλιεργειών με χρήση συλλογικών πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση άρδευσης και συμμετοχή σε απαιτούμενες από το έργο δράσεις διαχείρισης (αναφορές, συναντήσεις) και ενέργειες προβολής του φυσικού αντικειμένου. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας WP2, WP3, WP4. Συμμετοχή στα παραδοτέα: D2.1.2: Operation of a Help desk at UoI for the efficient management of irrigation/drainage and the use of the DSS. The Help Desk will provide services, through meetings, web platform (project web site) and telephone. D2.1.2: Irrigation management expert for the supervision of the Help desk at UoI for the efficient management of irrigation/drainage and the use of the DSS. D2.1.3: Technical reports in journals for professionals and the general public in Greek, with brief description in Italian and English. At least 4 publications will be published through the project implementation period. D3.1.4 Upgrade of the DSS model to improve its efficiency. Creation of improvement of base maps (soil water retention curves and saturated hydraulic conductivity). Provision of guidance to the IT team for parameterization for local crops, user interface and messaging improvements, diffusion of generic weather forecast information, energy consumption estimator, benchmarking capability, Agro 2.1, 2.2. compatibility etc. D3.1.4 Development of virtual meteorological station in order to provide IoT information (Wh) to special irrigation controlers (for greenhouses, turf etc). Development of static irrigation and fertigation models. Development of flood alarm model for the Vigla pumping station of the plain of Arta. System evaluation. D3.1.4 "Software improvements (code validation, response time etc). Upgrade of the DSS, incorporation of the new DSS model, weather monitoring and forecast data, static irrigation schedule, soil analysis registration and fertigation utilities. Operation evaluation. D4.1.1 Participatory systems mapping. Designs and studies registry GIS mapping of central land reclamation works (channels and ditches network etc.). Pilot implementation for selected areas for the plain of Arta, Greece: 22.000 ha). D4.1.4 Participatory systems operation support. Support to external experts (agronomists) which will provide audits and DSS system services to end users. Συμμετοχή σε απαιτούμενες από το έργο δράσεις διαχείρισης (αναφορές, συναντήσεις) και ενέργειες προβολής του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των παραδοτέων D2.1.4 Traveling for information and publicity, D3.1.5 Traveling for mainstreaming efficient practices , D4.1.5 Traveling for cooperation activities

e-max.it: your social media marketing partner