Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17640/2019
14-05-2019
29-05-2019
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs - OLIVE_CULTURE
60820
ΘΕΣΗ OLCULT_03:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωπονίας ON/OFF
Μεταπτυχιακό σχετικό με την Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με προσομοίωση του συστήματος έδαφος φυτό ατμόσφαιρα στο πλαίσιο αρδεύσεων ON/OFF
Εμπειρία στην ανάπτυξη, χρήση & αξιολόγηση συλλογικών πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση άρδευσης ON/OFF
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται ON/OFF

 

ΘΕΣΗ OLCULT_03:
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Βασική γνώση (Α2): 2 μονάδες

Μέτρια γνώση (Β1): 4 μονάδες

Καλή γνώση (Β2): 6 μονάδες                                        

Πολύ καλή γνώση (Γ1): 8 μονάδες                                

Άριστη γνώση (Γ2): 10 μονάδες

Σχετικό Δημοσιευμένο Έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή/και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση

Από 1 έως 10: 10 μονάδες
Από 11 έως και 20: 20 μονάδες                            

Άνω των 20: 30 μονάδες

Συμμετοχή σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά έργα εθνικά ή/και διασυνοριακά ή διεθνή Έτη εμπειρίας 1 έως 5: 10 μονάδες
Έτη εμπειρίας 6 έως 10: 20 μονάδες
Έτη εμπειρίας άνω των 10: 30 μονάδες
Διδακτική εμπειρία σε ενήλικες στις Αρδεύσεις Έτη εμπειρίας 1 έως 5: 10 μονάδες
Έτη εμπειρίας 6 έως 10: 20 μονάδες
Έτη εμπειρίας άνω των 10: 30 μονάδες

Γεωπόνος – ειδικός επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία  στην ανάπτυξη, χρήση & αξιολόγηση συλλογικών πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση άρδευσης με αντικείμενο σύμβασης τη συμβολή στον προσδιορισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των υδατικών παραμέτρων για την επικαιροποίηση προσαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών άρδευσης (DSS Tool) στην ελαιοκαλλιέργεια στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.2.2 Adaption and evaluation of water and soil management IT system for irrigated and rainfed olive crop και συμβολή στις δράσεις διαχείρισης του Έργου στο πλαίσιο του παραδοτέου 1.2.2 Project management (updating, reporting, financial monitoring, meetings etc. + office equipment and consumables, subscription to services).

Επίσης συμμετοχή σε ταξίδια και μετακινήσεις στο πλαίσιο των παραδοτέων: 1.2.2 Project management (updating, reporting, financial monitoring, meetings etc. + office equipment and consumables, subscription to services), 1.2.3 Participation in management meetings, 2.2.1 Participation in the info days,  3.2.3 Participation in events organized by third parties, 4.2.1 Integrated management systems for olive crops, 4.2.2 Adaption and evaluation of water and soil management IT system for irrigated and rainfed olive crop, 6.2.1 Common Presentation in international events.

e-max.it: your social media marketing partner