Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20367/2013
11-11-2013
22-11-2013
Αναπληρωτής Καθηγητής Χριστόφορος Νίκου
Καινοτόμες m-Υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικότητας για Τουρίστες – Navitour
80983

 

Απαιτούμενα Προσόντα - Κριτήρια

Μονάδες Βαθμολόγησης

Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής

10

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική

30

Τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της Πληροφορικής

10

Τουλάχιστον 24μηνη επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα Interreg σχετικά με υλοποίηση έργων πληροφορικής

50

 

Συνεκτιμώμενα Προσόντα - Κριτήρια

Μονάδες Βαθμολόγησης

Γλωσσικές δεξιότητες (για κάθε αναγνωρισμένο από το κράτος πτυχίο ξένης γλώσσας)

1

Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της Πληροφορικής (πέραν των πέντε ετών)

5

Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα Interreg σχετικά με υλοποίηση έργων πληροφορικής (πέραν των 24 μηνών)

10

 

1. «Information & Publicity», καιειδικότερατωνυποέργων «Promotion & Publicity Actions»

2.  «Implementation of the Mobile City Concept», καιειδικότερατουυποέργου  «Integration and Testing»

e-max.it: your social media marketing partner