Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16139/2019
03-05-2019
20-05-2019
Ιωάννης Φούντος
ΕΞΕΥΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (EXPLORAL)
82333
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ) (βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική με εξειδίκευση στα Υπολογιστικά Συστήματα βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου) (βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων εξυπηρετητή πελάτη (με βάση το βιογραφικό) (μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 10)
Εμπειρία σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού σε Java (με βάση το βιογραφικό) (μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 10)

μέρος του Παραδοτέου D5.1.1 (Exploral Mobile and Backend Application and user evaluation): the iOS mobile developer will undertake the task of development for iOS. The developer will respect the design of the interfaces while developing the application and also implement all functionalities from and to the server in a seamless, secure and efficient manner.

e-max.it: your social media marketing partner