Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19476/2013
30-10-2013
14-11-2013
Καθηγητής Γεώργιος Φλούδας
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα
80804

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (100)

Δίπλωμα Τμήματος Χημικών Μηχανικών ή Πτυχίο Τμήματος Χημείας ή Φυσικής, ή Μαθηματικών, ή Επιστήμης Υλικών ή σχετικού επιστημονικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο/δίπλωμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

 

10

Διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Χημικών Μηχανικών ή Χημείας ή Φυσικής, ή Μαθηματικών, ή Επιστήμης Υλικών ή σχετικού επιστημονικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

30

Εμπειρία στη μελέτη συστημάτων εύπλαστης ύλης (softmatter) μέσω μοριακών προσομοιώσεων σε διάφορες κλίμακες μήκους και χρόνου (αποδεικνύεται με συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις)

55

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

5

 

Προσομοιώσεις Πολλαπλών Κλιμάκων Νανοσωματιδίων Τύπου Πυρήνα-Κελύφους

e-max.it: your social media marketing partner