Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17867/2013
07-10-2013
21-10-2013
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Σακελλαρίου
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ
81152

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

  • Πτυχίο Ψυχολογίας, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

100

  • Διδακτορικός Τίτλος στην  Ψυχολογία

200

  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου.

 

100

  • Επαγγελματική εμπειρία σε ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

100

  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συγγραφικό έργο συναφές με την υπό προκήρυξη θέση

100

Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην ατομική, ομαδική ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική

100

Ψυχολογική Συμβουλευτική Υποστήριξη προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

e-max.it: your social media marketing partner