Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17037/2013
05-09-2013
20-09-2013
Καθηγητής, Ευάγγελος Μπριασούλης
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μορίων-μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος
81173

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή συναφές γνωστικό αντικείμενο

100

Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος

200

Εργαστηριακή εμπειρία στο πεδίο κυτταροκαλιεργειών και ελέγχου δραστικότητας αντικαρκινικών φαρμάκων

Mήνας x 7

Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία μέσω τουλάχιστον μίας δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές, ως πρώτος συγγραφέας.

Pubmed δημοσίευση x 10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία από εργασία σε βιοτράπεζα καρκίνου

100

Έλεγχος της ικανότητας δέσμευσης των συνθετικών μορίων ως προς τη δέσμευσή τους στους υποδοχείς ιντεγκρινών σε κύτταρα

e-max.it: your social media marketing partner