Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7812/2018
03-05-2018
18-05-2018
Καθηγητής Απόστολος Αυγερόπουλος
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ
82285
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής/Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού ON/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη ή Μηχανική των Πολυμερών από ΑΕΙ της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής Μέγιστο 10 (αξιολογείται η συνάφεια του τίτλου με το αντικείμενο του έργου)
Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή Μηχανική των Πολυμερών από ΑΕΙ της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής Μέγιστο 30 (αξιολογείται η συνάφεια του τίτλου με το αντικείμενο του έργου)
Ολοκληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις ON/OFF
Εμπειρία στο χαρακτηρισμό πολυμερών σε διάλυμα και τήγμα με αντίστοιχες τεχνικές χαρακτηρισμού Μέγιστο 30
Χρόνια Εμπειρίας σε Ερευνητικά Προγράμματα (βεβαίωση προϋπηρεσίας) Μέγιστο 30

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά ON/OFF
Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια ON/OFF
Εμπειρία στη Σύνθεση και Χαρακτηρισμό Συνθετων Υλικών Πολυμερικής Μήτρας ή/και Πολυμερών Εμβολιασμένων «προς» ή «σε» επιφάνειες ON/OFF

1. Χαρακτηρισμός δειγμάτων σε διάλυμα με Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών σε συνήθεις ή/και υψηλές θερμοκρασίες, 2. Χαρακτηρισμός δειγμάτων σε στερεά κατάσταση με Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης και Θερμοβαρυτική Ανάλυση, 3. Χαρακτηρισμός δειγμάτων σε στερεά κατάσταση με Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία Σάρωσης και Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης, 4. Τρόποι αύξησης της κλίμακας των αντιδράσεων πολυμερισμού του προγράμματος.

e-max.it: your social media marketing partner