Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7080/2018
26-04-2018
11-05-2018
Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders (HOLOBALANCE)
82243
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 250
Αποδεδειγμένη εμπειρία στις Γλώσσες Προγραμματισμού XML και Matlab ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην μελέτη αλγορίθμων επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων και σημάτων ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

 

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες κλπ Ανακοινώσεις x 10 με max 100
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από αισθητήρες για την μελέτη αλγορίθμων αξιολόγησης της εκτέλεσης ασκήσεων αποκατάστασης από ανθρώπους με προβλήματα ισορροπίας. Task 3.4

e-max.it: your social media marketing partner