Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7086/2018
26-04-2018
11-05-2018
Καθηγητής Κωνσταντίνος Κοσμίδης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HELLAS-CH (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)
82177

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική 40
Δημοσιεύσεις, ή ανακοινώσεις σε συνέδρια σχετικές με τη χρήση διατάξεων χρονικής συμπίεσης fs παλμών laser ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη ή χρήση διατάξεων χρονικής συμπίεσης fs παλμών laser που τεκμαίρεται από συστατικές επιστολές ή βεβαιώσεις από φορείς (του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) όπου απέκτησαν σχετική εμπειρία 2 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας έως επτά (7) έτη

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργασίες σε Διεθνή Έγκυρα Περιοδικά 3 μονάδες ανά εργασία
Ανακοινώσεις σε Διεθνή συνέδρια 1 μονάδα ανά συνέδριο

Ανάπτυξη διάταξης συμπίεσης παλμών laser σε χρονική διάρκεια μικρότερη των 20fs με τη χρήση ευγενών αερίων σε κοίλες οπτικές ίνες (hollow fibers).

e-max.it: your social media marketing partner