Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3578/2018
05-03-2018
20-03-2018
Καθηγητής Κωνσταντίνος Κοσμίδης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HELLAS-CH (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)
82177
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ON/OFF
Πτυχίο Τμήματος Φυσικής 30
Να έχουν την ιδιότητα του υποψήφιου Διδάκτορα στη Φυσική        40
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργασίες σε Διεθνή Έγκυρα Περιοδικά 3 μονάδες ανά εργασία
Συμμετοχή σε Διεθνή συνέδρια/σχολεία Φυσικής

1 μονάδα ανά συνέδριο,

2 μονάδες ανά σχολείο Φυσικής

Εμπειρία στη χρήση fs συστημάτων laser 2 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας

Ανάπτυξη διάταξης συμπίεσης παλμών laser σε χρονική διάρκεια μικρότερη των 20fs και βελτίωση διατάξεων μελέτης μη-γραμμικών φαινομένων με δυο δέσμες laser

e-max.it: your social media marketing partner