Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3436/2018
02-03-2018
19-03-2018
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Μαυρίδης
OPtimising thERapy to prevent Avoidable hospital admissions in the Multimorbid elderly - OPERAM
81839
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Βαθμός πτυχίου x 10 μόρια
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ON/OFF
Πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικών ON/OFF
Γνώση μεθοδολογίας στατιστικών πακέτων WinBugs, R και Stata ON/OFF
Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού (Java, C++) ON/OFF
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού (Γνώση HTML, CSS, Javascript, PHP, MYSQL) Για κάθε ένα από τα γλώσσες/εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού x 10 μόρια
Ερευνητική εμπειρία (ανακοινώσεις σε συνέδρια/δημοσιεύσεις)

Συμμετοχή σε τουλάχιστον 3 συνέδρια/δημοσιεύσεις: 30 μόρια

Συμμετοχή σε 1-2 συνέδρια/δημοσιεύσεις: 15 μόρια

Ανάπτυξη στατιστικού κώδικα για τη διενέργεια αναλύσεων με τη χρήση μέτα-ανάλυσης δικτύων (WP6)

e-max.it: your social media marketing partner