Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1204/2018
23-01-2018
07-02-2018
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
82245

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Α. Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Βαθμός πτυχίου x 40
Β. Ετήσια, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε αντικείμενα γραμματειακής υποστήριξης. Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.1 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Δ. Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.1 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

1 Η απόδειξη της γνώσης γίνεται με τους τρόπους που αποδέχεται το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτοί ισχύουν.

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Επιπρόσθετη, πέραν της ετήσιας, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε αντικείμενα γραμματειακής υποστήριξης. Προσμετρώνται έως πέντε χρόνια (60 μήνες) επιπρόσθετης εμπειρίας. 5 ανά μήνα
Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 16

Ενδιάμεσο επίπεδο -32

Ικανός – 50

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανοτήτες

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 16

Ενδιάμεσο επίπεδο -32

Ικανός – 50

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 16

Ενδιάμεσο επίπεδο -32

Ικανός – 50

 

Υποστήριξη λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Υποστήριξη 103 ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής).

e-max.it: your social media marketing partner