Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 706/2018
16-01-2018
31-01-2018
Μαρία Ελένη Λέκκα
OPENSCREEN_GR Ερευνητική υποδομή ανοιχτής πρόσβασης για στοχευμένες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος υποέργο 13
82180
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF
Απόφοιτος Τμήματος Χημείας Βαθμός πτυχίου Χ 10 μόρια
Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από σχολή θετικών επιστημών ON/OFF
Εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου σε αναλυτικές τεχνικές(HPLC, φασματομετρία μάζας, φθορισμομετρία) Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια
Άριστη γνώση πάνω σε τεχνικές Βιοχημείας(MTT, ανοσοαποτύπωση πρωτεΐνων, καλλιέργειες κυττάρων, Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο, τεχνικές προσδιορισμού πρωτεϊνών, τεχνικές απομόνωσης εξωκυττάριων κυστιδίων από κυτταροκαλλιέργειες και βιολογικά υγρά, ηλεκτρονιακή μικροσκοπία) Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια
Γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων(EXCEL, Origin, SPSS)

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

Γνώσεις μοριακής βιολογίας με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα μετάφρασης

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

Γνώση Βιοπληροφορικής

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

Ερευνητική εμπειρία (Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε συνέδρια)

Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με impact factor: 100 μόρια

1-2 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με impact factor: 50 μόρια

Συμμετοχή σε τουλάχιστον 3 συνέδρια: 30 μόρια

Συμμετοχή σε 1-2 συνέδρια: 15 μόρια

1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην λειτουργία των εγκατεστημένων οργάνων και συσκευών, 3) Συλλογή/Ταξινόμηση/Αποθήκευση δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 4) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 5) Διαχωρισμός εκχυλισμάτων και απομόνωση βιοδραστικών κλασμάτων, 6) Ταυτοποίηση συστατικών των εκχυλισμάτων, 7) Επιβεβαίωση της βιοδραστικότητας, 8) Αποστολή χαρακτηρισμένων εκχυλισμάτων στον ετερο-συντονιστή (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) για σάρωση, 9) Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, 10) Κατασκευή Βάσης Δεδομένων

e-max.it: your social media marketing partner