Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2018
04-01-2018
19-01-2018
Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making — HarmonicSS
82116

Αντικείμενο σύμβασης 1.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Εμπειρία σε:
  • Ανάλυση ιατρικών και γενετικών δεδομένων
  • Σχεδιασμό αρχιτεκτονικών νέφους για ενσωμάτωση δεδομένων
 ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 250
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

 

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 

Δημοσίευση x 10 με max 100
Ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ Ανακοινώσεις x 10 με max 100

 

Αντικείμενο σύμβασης 2.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ή ON/OFF
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε συναφές αντικείμενο ON/OFF
Εμπειρία σε:
  • Συλλογή και ανάλυση ετερογενών δεδομένων
  • Σχεδιασμό εφαρμογών για υπολογιστικό νέφος
ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 250
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Δημοσίευση x 10 με max 100
Ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ

Ανακοινώσεις x 10 με max 100

 

Αντικείμενο σύμβασης 3.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε συναφές αντικείμενο ON/OFF
Εμπειρία σε:
  • Ανάπτυξη εφαρμογών σε υπολογιστικό νέφος
  • Ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου
  • Ενσωμάτωση συστημάτων σε πλατφόρμες νέφους
ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 250
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Δημοσίευση x 10 με max 100
Ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ Ανακοινώσεις x 10 με max 100

 

Αντικείμενο σύμβασης 4.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε συναφές αντικείμενο ON/OFF
Εμπειρία σε:
  • Συλλογή και ανάλυση ιατρικών δεδομένων
  • Τεχνικές και αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων
ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 250
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

 

 

 

 

Αντικείμενο σύμβασης 1. Harmonization and individual cohorts integration, Genetic data analytics, User interfaces and visual analytics for Hypothesis-driven Data Investigation, Analysis and Simulation

Αντικείμενο σύμβασης 2. Harmonization and individual cohorts integration, Big data mining services, Social media analytics services  

Αντικείμενο σύμβασης 3. Big data mining services, Health policies impact assessment services 

Αντικείμενο σύμβασης 4. Big data mining services, Social media analytics services, Health policies impact assessment services

 

e-max.it: your social media marketing partner