Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2018
04-01-2018
19-01-2018
Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders (HOLOBALANCE)
82243

Αντικείμενο σύμβασης: 1. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Εμπειρία σε Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών ON/OFF
Εμπειρία σε Αρχιτεκτονική συστημάτων ON/OFF
Εμπειρία σε Medical Data mining ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνική καθοδήγηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 150
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 250
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

 

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ Ανακοινώσεις x 10 με max 100

 

Αντικείμενο σύμβασης: 2. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Εμπειρία σε Σχεδιασμό λογισμικού ON/OFF
Εμπειρία σε Open source εφαρμογές (FIWARE, UNIVERSAAL etc.) ON/OFF
Εμπειρία σε Σχεδιασμό και Υλοποίηση συστημάτων με SDKs, APIs κτλ ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών και κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων πληροφορικής. έτη x 50 με max 250
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

 

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Αντικείμενο σύμβασης: 1. Task 1.3 Technical and Integration Management, Task 2.2 Analyses of user requirements, Task 4.3: Behavioural modeling, Task 6.2: Retrospective data analysis (T1.3, T2.2, T4.3, T6.2)

Αντικείμενο σύμβασης: 2. Task 2.1 Planning the user-centric design approach, Task 2.3 Design and development of prototypes and mock-ups, Task 2.7 Functional specifications and FI-WARE enabled architecture, Task 3.4 Design of the ambient and wearable sensors environment and activity monitoring (T2.1, T2.3, T2.7, T3.4)

e-max.it: your social media marketing partner