Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22389/2017
14-12-2017
29-12-2017
Δημήτριος Μαυρίδης
OPtimising thERapy to prevent Avoidable hospital admissions in the Multimorbid elderly - OPERAM
81839
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών Βαθμός πτυχίου x 10 μόρια
Διδακτορικός τίτλος σπουδών Θετικών Επιστημών ON/OFF
Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε συλλογή και διαχείριση δεδομένων στο αντικείμενο της επιδημιολογίας και της μετα-ανάλυσης. Μήνες εμπειρίας x 10 μόρια
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων Μήνες εμπειρίας x 5 μόρια
Ερευνητική εμπειρία (Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε συνέδρια)

Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με impact factor: 100 μόρια

1-2 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με impact factor: 50 μόρια

Συμμετοχή σε τουλάχιστον 3 συνέδρια: 30 μόρια

Συμμετοχή σε 1-2 συνέδρια: 15 μόρια

Αντικείμενο σύμβασης1:

- Συμμετοχή σε συστηματικές ανασκοπήσεις για «πολύπλοκες» παρεμβάσεις (complex interventions)(WP5)

Αντικείμενο σύμβασης 2:

- Διενέργεια αναλύσεων με τη χρήση μέτα-ανάλυσης δικτύων (WP6)

Αντικείμενο σύμβασης 3:

-      Διάδοση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου (WP8)

e-max.it: your social media marketing partner