Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22387/2017
14-12-2017
29-12-2017
Δημήτριος Μαυρίδης
OPtimising thERapy to prevent Avoidable hospital admissions in the Multimorbid elderly - OPERAM
81839
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών Βαθμός πτυχίου x 10 μόρια
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην στατιστική ή την επιδημιολογία ON/OFF
Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ερευνητική εμπειρία (Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε συνέδρια)

Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με impact factor: 100 μόρια

1-2 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με impact factor: 50 μόρια

Συμμετοχή σε τουλάχιστον 3 συνέδρια: 30 μόρια

Συμμετοχή σε 1-2 συνέδρια: 15 μόρια

Αντικείμενο σύμβασης1:

- Συμμετοχή σε συστηματικές ανασκοπήσεις για «πολύπλοκες» παρεμβάσεις (complex interventions)(WP5)

Αντικείμενο σύμβασης 2:

- Διενέργεια αναλύσεων με τη χρήση μέτα-ανάλυσης δικτύων και ανάπτυξη σχετικής μεθοδολογίας (WP6)

e-max.it: your social media marketing partner