Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21605/2017
05-12-2017
20-12-2017
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος
Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ακαδ. Έτους 2017-2018
82245
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF
Α. Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Βαθμός πτυχίου x 50
Β. Τριετής, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.1 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Δ. Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.1 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

1 Η απόδειξη της γνώσης γίνεται με τους τρόπους που αποδέχεται το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτοί ισχύουν.

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Επιπρόσθετη, πέραν των τριών ετών, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Προσμετρώνται έως τρία χρόνια (36 μήνες) επιπρόσθετης εμπειρίας. 7 ανά μήνα
Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ2:
Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 20

Ενδιάμεσο επίπεδο -40

Ικανός – 60

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητες διαχείρισης κρίσεων

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 13

Ενδιάμεσο επίπεδο -26

Ικανός – 40

2 Σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης καλούνται ο πρώτος στην κατάταξη και όσοι υποψήφιοι, μετά τη βαθμολόγηση των υπολοίπων (εκτός της συνέντευξης) απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων, έχουν συνολική βαθμολογία με διαφορά μικρότερη ή ίση των 100 μονάδων βαθμολόγησης από τη συνολική βαθμολογία του πρώτου στην κατάταξη υποψηφίου. Στην παραπάνω περίπτωση η τελική κατάταξη γίνεται, μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, βάσει της συνολικής βαθμολογίας, συνυπολογιζομένων και των μονάδων βαθμολόγησης της συνέντευξης. Σε περίπτωση που ο δεύτερος και οι επόμενοι αυτού υποψήφιοι, μετά τη βαθμολόγηση των υπολοίπων (εκτός της συνέντευξης) απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων, έχουν συνολική βαθμολογία με διαφορά μεγαλύτερη των 100 μονάδων βαθμολόγησης από τη συνολική βαθμολογία του πρώτου στην κατάταξη υποψηφίου, κανένας υποψήφιος δεν καλείται σε συνέντευξη και η τελική κατάταξη γίνεται βάσει της συνολικής βαθμολογίας όλων των άλλων (εκτός της συνέντευξης) απαραίτητων και συνεκτιμώμενων προσόντων. Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη κατόπιν κλήσης τους απορρίπτονται.

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική  συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

Αντικείμενο σύμβασης: Διοικητική υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης - Συντονιστής δικτύωσης με φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα:

  • Υποστήριξη 200 ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης σε όλες τις φάσεις της πρακτικής άσκησης (αιτήσεις, αναζήτηση φορέα υποδοχής, έναρξη, υλοποίηση, ολοκλήρωση).
  • Οργάνωση και υλοποίηση επικοινωνίας με φορείς υποδοχής.
  • Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους φοιτητές.
  • Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας.
e-max.it: your social media marketing partner