Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12464/2013
01-07-2013
12-07-2013
Καθηγητής Εμμανουήλ Μ. Παπαμιχαήλ
Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς
81106

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Χημείας
• Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα σχετικό με Μοριακή Βιολογία - Μοριακή Γενετική προκαρυωτικών οργανισμών (κατά προτίμηση σε κατά Gram θετικά βακτήρια)
• Αποδεδειγμένη γνώση των τεχνικών στους ακόλουθους τομείς:
- Μοριακής Βιολογίας [κλωνοποίηση, Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (κοινή και πραγματικού χρόνου ), in vitro μεταλλαξιγένεσης, σύνθεση cDNA κλπ]
- Μοριακής Γενετικής προκαρυωτών
- Γνώσεις Βιοπληροφορικής ανάλυσης δεδομένων
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

  • ΠΕ.5 : Έκφραση του γονιδίου MPRA από τον Mucor pusillus στο ετερόλογο γενετικό υπόβαθρο του L. helveticus, προς παραγωγή ρενίνης προσδεδεμένης στην κυτταρική επιφάνεια του βακτηρίου
  • ΠΕ.6 : Ακινητοποίηση σε νανοσωληνίσκους κυτταρίνης ιθαγενών στελεχών απομονωμένων από αμπέλι για την παραγωγή ποιοτικά βελτιωμένου οίνου

 

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου:

- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 28 και αμοιβή το ποσό των 45750 €.

Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner