Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12462/2013
01-07-2013
12-07-2013
Καθηγητής Εμμανουήλ Μ. Παπαμιχαήλ
Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς
81105

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:
• Πτυχίο ΑΕΙ στη Χημεία
• Διδακτορικό δίπλωμα σε θέμα σχετιζόμενο με Μοριακή Βιολογία - Μοριακή Γενετική μικροοργανισμών.
• Αποδεδειγμένη γνώση των τεχνικών στους ακόλουθους τομείς:
- Μοριακής Βιολογίας [κλωνοποίηση, Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (κοινή και πραγματικού χρόνου), in vitro μεταλλαξιγένεσης, σύνθεση cDNA κλπ],
- Μοριακής Γενετικής μικροοργανισμών
- Βιοπληροφορικής ανάλυσης δεδομένων
- Βιοπληροφορικής ανάλυσης δεδομένων και Φασματοσκοπίας Μάζας
- Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Θα συνεκτιμηθεί η ερευνητική εμπειρία στη σύνθεση πεπτιδικών υποστρωμάτων πρωτεολυτικών ενζύμων (σε υγρή φάση) και γνώση των προγραμμάτων Microcal Origin/Ultrafit (Macintosh)/Mathematica/Design Expert.

• ΠΕ. 5: Καταλυτική σύνθεση εστέρων λιπαρών οξέων με βελτιωμένες μικροβιακές λιπάσες

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου:
- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 6 και αμοιβή το ποσό των 10000 €.
Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner