Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12461/2013
01-07-2013
12-07-2013
Καθηγητής Γεώργιος Φλούδας
ΑΡΙΣΤΕΙΑ - Χαλαρή ύλη υπό σκληρό περιορισμό
80907

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:
• Πτυχίο Τμήματος Φυσικής ή Χημείας ή Επιστήμης των Υλικών ή Χημικού Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
• Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία ή Φυσική ή Επιστήμη Υλικών ή Χημικών Μηχανικών με ειδίκευση στα υλικά
• Εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό πορωδών ανόργανων υλικών
• Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

- Χαρακτηρισμός διαφορετικών πορωδών ανόργανων υλικών 
- Επίδραση του περιορισμού στις νανοδομές συμπολυμερών και αμφίφιλων μορίων,  στις φάσεις υγρών κρυστάλλων
- Επίδραση του περιορισμού στην αυτο-οργάνωση και δυναμική βιοπολυμερών    
- Μετρήσεις και αποτίμηση σκέδασης ακτίνων Χ, διηλεκτρικής φασματοσκοπίας και διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης:
- οι  εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ανέρχονται σε 27 και
- αμοιβή το ποσό των 59040 €.
Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.

e-max.it: your social media marketing partner