Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΑΡΘΡΟ 32, ΠΑΡ. 2α & 2γ, ΤΟΥ Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΕΛΙΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 82.500,00€ ΜΕ ΦΠΑ
04-07-2023
17-07-2023 14:00
Νικόλαος Κατερτσίδης
Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου-ΚΕΕΠΗ
34049/04-07-2023

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2α & 2γ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια «ΚΕΛΙΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (66.532,26€) χωρίς ΦΠΑ, ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (82.500,00€) με ΦΠΑ 24%, τον κάτωθι οικονομικό φορέα:

ΡΙΑΛΙΣΚΕΙΠ ΤΥΠΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου-ΚΕΕΠΗ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «61356». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της Προμήθειας με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της.

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το Εργαστήριο «Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου-ΚΕΕΠΗ», Κτήριο Ε3 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημιούπολη, Κωστακιοί Άρτας.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17-07-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 18-07-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ..

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. Δικαίωμα Συμμετοχής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. Νικόλαο Κατερτσίδη, στο τηλέφωνο 2651007656.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

Καθηγητής Θεόδωρος Ματίκας, Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης

e-max.it: your social media marketing partner