Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ LUNA-ODISI» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (30.611,44€) χωρίς ΦΠΑ.
07-11-2022
21-11-2022 14:00
Καθηγητής Αλκιβιάδης Παϊπέτης, τηλ 2651008001
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «83125»
57736/2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β’, υποπερ ββ’ και υποπερ γγ’ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ LUNA-ODISI» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (30.611,44€) χωρίς ΦΠΑ, τον κάτωθι οικονομικό φορέα:

Futurit S.r.l

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «83125» Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα HORIZON EUROPE.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της Προμήθειας με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Τόπος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το Εργαστήριο Μηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών – Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21-11-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 22-11-2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ..

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. Δικαίωμα Συμμετοχής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή Αλκιβιάδη Παϊπέτη, στο τηλέφωνο 2651008001.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner