Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη διαγωνισμού (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 54681/26-10-2022) για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», συνολικής αξίας 41.000,00€ με ΦΠΑ.
26-10-2022
21-11-2022 15:00
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Μπόνος Ελευθέριος, τηλ 2681050205.
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΑΛΕΥΡΑ ΕΝΤΟΜΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ, ΟΡΝΙΘΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΙΔΙΑ (INSECTFEEDAROMA)», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ
54681/26-10-2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 54681/26-10-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α: 176119) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 34.433,96€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 41.000,00€ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «61292» και κωδικό MIS «5073615». Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης: Τμήμα Γεωπονίας – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Άρτα).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν πενήντα (150) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ, 21-11-2022, ΩΡΑ: 03:00 μ.μ..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25-11-2022, ΩΡΑ: 10:00 π.μ..

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μπόνο Ελευθέριο, στο τηλέφωνο 2681050205.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner