Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 51423/05-10-2022) για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΑΗΜΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ», συνολικής αξίας 44.640,00€ με ΦΠΑ.
05-10-2022
17-10-2022 15:00
Επίκ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Σμύρης, τηλ 2651009039 – 6977450128
«STONE ART -"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ"», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82662»
51423/05-10-2022

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 51423/05-10-2022, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 173775) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΑΗΜΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ». ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 03:00 Μ.Μ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΩΣ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η ΠΕΜΠΤΗ 27/10/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 51423/05-10-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 173775) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΑΗΜΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ», με εκτιμώμενη αξία 36.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 44.640,00€ με ΦΠΑ..

Η εν λόγω Προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80522000-9, 79960000-1 & 22140000-3.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «STONE ART - Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82662» και κωδικό MIS «5042912».

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «INTERREG - IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%) (ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2019ΕΠ51860018).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: www.promitheus.gov.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ, 17-10-2022, ΩΡΑ: 03:00 μ.μ..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21-10-2022, ΩΡΑ: 11:00 π.μ..

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Επίκ. Καθηγητή κ. Γεωργίου Σμύρη, στα τηλέφωνα 2651009039 - 6977450128.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner