Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 32 παρ. 4 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΔΙΠ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΔΙΠ-ΕΘΑΑΕ»
11-07-2022
22-07-2022 14:00
Καθηγητής κ. Σταύρος Νικολόπουλος, τηλ 2651007447 & 2651007448
«Χρήση εργαλείων λογισμικού-Αναδιοργάνωση Πληροφορικών συστημάτων Ιδρύματος - Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου διασύνδεσης ΜΟΔΙΠ ΜΕ ΕΘΑΑΕ» της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με κωδικό επιτροπής ερευνών «83043»
36955/2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 32 παρ. 4 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΔΙΠ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΔΙΠ-ΕΘΑΑΕ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) καθαρή αξία, εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ τον κάτωθι οικονομικό φορέα:

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο (2) με τίτλο «Χρήση εργαλείων λογισμικού-Αναδιοργάνωση Πληροφορικών συστημάτων Ιδρύματος - Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου διασύνδεσης ΜΟΔΙΠ ΜΕ ΕΘΑΑΕ» της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με κωδικό επιτροπής ερευνών «83043» και κωδικό MIS «5129057».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος».

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της Προμήθειας με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Τόπος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 22-07-2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 25-07-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ..

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. Δικαίωμα Συμμετοχής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή Σταύρο Νικολόπουλο, στο τηλέφωνο 2651007447 & 2651007448.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner