Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 28160/27-05-2022) για την προμήθεια «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, Η/Υ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ», συνολικής αξίας 167.000,00€ με ΦΠΑ.
06-06-2022
11-07-2022 15:00
κα Ευαγγελία Ντζάνη, τηλ 2651007605.
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82922»
28160/27-05-2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 28160/27-05-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 162028) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, Η/Υ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ», με εκτιμώμενη αξία 141.451,61 χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 167.000,00 με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

CPV

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ

ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ

1

Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φλόγα και φούρνο γραφίτη

38433000-9

30.000,00€

24.193,55€

24

5.806,45€

2

RT-qPCR

38951000-6

35.000,00€

35.000,00€

0

0,00€

3

Εξοπλισμός για τη διαχείριση δειγμάτων ασθενών με SARS-CoV2

38433000-9,38515100-9, 33192350-0,38437000-7, 33926000-7, 42931100-2, 42513100-6

90.000,00€

72.580,64€

24

17.419,36€

4

Η/Υ & Οθόνη Η/Υ

30230000-0, 30231000-7

12.000,00€

9.677,42€

24

2.322,58€

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82922» και κωδικό MIS «5087331». Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Άξονας Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 8745/16-02-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΒΚ469Β7Η-39Ζ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ34510124).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει το κάθε τμήμα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Χώρος παράδοσης – εγκατάσταση: Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (1ος όροφος) τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν εξήντα (160) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion. Η αριθμ. 2022/S 107-296138 Προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03/06/2022.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11-07-2022, ΩΡΑ: 03:00 μ.μ..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-07-2022, ΩΡΑ: 10:00 π.μ..

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: www.promitheus.gov.gr

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (τηλ. 2651007982).

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Ευαγγελία Ντζάνη, στο τηλέφωνο 2651007605.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner