Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5988/21-03-2014) για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
28-03-2014
12-05-2014 17:00
Καθηγητής κ. Τσελέπης Αλέξανδρος, τηλ: 26510-08365
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
5988/21-03-2014

Τακτικός Ανοικτόςδιαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5988/21-03-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ στα πλαίσια του Έργου: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)» (Κωδ. Ε.Ε. 80782).

Τόπος παράδοσης ειδών: Τμήμα Χημείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Προϋπολογισμός: 65.735,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (53.443,09€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 14.990,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (12.186,99€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 2.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.829,27€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2, 5.870,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (4.772,36€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3, 6.060,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (4.926,83€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 4, 5.930,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (4.821,14€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 5, 19.985,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (16.247,96€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 6 και 10.650,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (8.658,54€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 7.

Γλώσσες: Ελληνική.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 13/05/2014, ώρα 10:00πμ, στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Κατάθεση προσφορών μέχρι: Δευτέρα 12/05/2014, ώρα 14:00, στο γραφείο 9 του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού (ανά ομάδα) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr). Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται επίσης και από το Τμήμα Προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή).

Πληροφορίες – διευκρινίσεις: Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 26510 – 07942, 07959 & 07952 (Φαξ: 26510 - 07951, e-mail: eediagon@cc.uoi.gr).

Πληροφορίες τεχνικής φύσεως θα δίνονται από τον Καθηγητή κ. Τσελέπη Αλέξανδρο, στο τηλέφωνο: 26510-08365, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

e-max.it: your social media marketing partner