Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5839/20-03-2014) για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
28-03-2014
07-05-2014 17:00
Καθηγητής κ. Ματίκας Θεόδωρος, τηλ: 26510-07216
ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5839/20-03-2014

Τακτικός Ανοικτόςδιαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5839/20-03-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα πλαίσια του Έργου: «ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» (Κωδ. Ε.Ε. 81202).

Τόπος παράδοσης ειδών: Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Προϋπολογισμός: 135.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (110.406,50€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (20.325,20€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α και 110.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (90.081,30€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β.

Γλώσσες: Ελληνική.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 08/05/2014, ώρα 10:00πμ, στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Κατάθεση προσφορών μέχρι: Τετάρτη 07/05/2014, ώρα 14:00, στο γραφείο 9 του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού (ανά ομάδα) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr). Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται επίσης και από το Τμήμα Προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή).

Πληροφορίες – διευκρινίσεις: Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 26510 – 07942, 07952 & 07959 (Φαξ: 26510 - 07951, e-mail: eediagon@cc.uoi.gr).

Πληροφορίες τεχνικής φύσεως θα δίνονται από τον Καθηγητή κ. Ματίκα Θεόδωρο, στο τηλέφωνο: 26510-07216, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

e-max.it: your social media marketing partner