Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 46402/01-10-2021) για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, συνολικής αξίας 215.584,19€ με ΦΠΑ.
01-10-2021
08-11-2021 15:00
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Ιωάννα Τζουλάκη, τηλ 2651007606
«ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΩΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82911»
46402/01-10-2021

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 46402/01-10-2021, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 140210) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (3) «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ»

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 46402/01-10-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 140210) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 198.712,39€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 215.584,19€ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

CPV

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ

   
   

1

Ποσοτικοποίηση Μοριακών δεδομένων

33790000-4

9.000,00€

8.490,57€

6%

509,43€

   

2

Αλληλούχηση νέας γενιάς σε πλατφόρμα Illumina

33790000-4

1.999,16€

1.886,00€

6%

113,16€

   

3

Αντιδραστήρια μοριακής ανάλυσης

33790000-4

24.000,00€

22.641,51€

6%

1.358,49€

   

4

Αντιδραστήρια Κυτταρομετρίας ροής

33790000-4

10.000,00€

9.433,96€

6%

566,04€

   

5

Χημικά αντιδραστήρια και πλαστικά εργαστηρίου

33790000-4

8.730,00€

7.040,32€

24%

1.689,68€

   

6

Καλλιεργητικά υλικά και αντισώματα

33790000-4

3.270,00€

3.084,91€

6%

185,09€

   

7

Αντιδραστήρια για μέτρηση κυτταροκινών

33790000-4

2.000,00€

1.886,79€

6%

113,21€

   

8

Αντιδραστήρια και kits για απομόνωση και ανάλυση DNA/RNA

38951000-6, 24965000-6, 38951000-9

14.993,70€

14.145,00€

6%

848,70€

   

9

Αντιδραστήρια αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR)

38950000-9, 24965000-6

15.039,20€

14.187,92€

6%

851,28€

   

10

Υλικά για αλληλούχιση DNA

33696500-0

80.000,00€

75.471,70€

6%

4.528,30€

   

11

Χημικά και εργαστηριακά αναλώσιμα

33790000-4, 33696300-8

10.000,00€

8.064,52€

24%

1.935,48€

   

12

ΚΙΤ Κυκλώματος Συσκευής Υψηλής Ροής Οξυγόνου BMC

33790000-4

7.161,00€

5.775,00€

24%

1.386,00€

   

13

Αναλώσιμα Η/Υ

30000000-9

1.078,42€

869,69€

24%

208,73€

   

14

Θρεπτικά υλικά

33790000-4

231,88€

187,00€

24%

44,88€

   

15

Δίσκοι ευαισθησίας αντιβιοτικών

33790000-4

483,60€

390,00€

24%

93,60€

   

16

Αναλώσιμα εργαστηρίου

33790000-4

1.208,63€

974,70€

24%

233,93€

   

17

Είδη ατομικής Προστασίας

33790000-4

1.388,60€

1.310,00€

6%

78,60€

   

18

Αντιδραστήρια προετοιμασιας και αλληλούχησης νέας γενιάς για CNVs

33790000-4

15.000,00€

14.150,94€

6%

849,06€

   

19

Ποσοτικοποιήση βιβλιοθηκών για NGS

33790000-4

3.600,00€

3.396,23€

6%

203,77€

   

20

Γενικά αναλώσιμα

33790000-4

1.200,00€

1.132,08€

6%

67,92€

   

21

Χημικά- Αναλώσιμα για καλλιέργεια

33790000-4

5.200,00€

4.193,55€

24%

1.006,45€

   

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910095). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης (σε υγεία και ασθένεια) μέσω της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης-pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αριθ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5047228.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει το κάθε τμήμα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες, με εξαίρεση τα τμήματα (8), (9), (10), (11), για τα οποία η διάρκεια ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Τμήμα.

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion. Η αριθμ. 2021/S 191-494312 Προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 01/10/2021.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Διαδικτυακή πύλη

 www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗΔΗΣ

140210

ΔΕΥΤΕΡΑ

08-11-2021

ΩΡΑ: 03:00 μ.μ..

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12-11-2021

ΩΡΑ: 10:00 π.μ..

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Ιωάννα Τζουλάκη, στο τηλέφωνο 2651007606.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner